Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại trường TC Cộng đồng Hà Nội