Thông báo về việc Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2017-2018

Thông báo về việc Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2017-2018

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tổ chức Hội nghị Công chức viên chức, tất cả các sinh viên được nghỉ buổi sáng ngày tổ chức hội nghị

Xem nhiều hơn