Diễn đàn giáo dục 2017: Bài toán đổi mới giáo dục phổ thông

Diễn đàn giáo dục 2017: Bài toán đổi mới giáo dục phổ thông

Diễn đàn giáo dục 2017, công bố báo cáo phân tích chi tiết ngành Giáo dục (giáo dục phổ thông) những điểm đáng ghi nhận và những điểm cần sửa đổi bổ sung