Tin tức tuyển sinh

Đại học Thương Mại tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2013
Đăng ngày 14-05-2015

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                                  Độc lập - Tự do - ­­Hạnh phúc

 

            Số :  230/TB-ĐHTM                                                                 Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO

 TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - ĐỢT 2, NĂM 2013

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2013 như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến

STT

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu dự kiến

1

Kinh doanh thương mại   

60340121

60

2

Kế toán                   

60340301

60

3

Quản lý kinh tế 

60340410

60

4

Quản trị kinh doanh    

60340102

60

5

Tài chính - Ngân hàng                

60340201

60

 
2. Hình thức và thời gian đào tạo
      - Hình thức đào tạo: tập trung và không tập trung                                                                                         
      - Thời gian đào tạo: 1,5 năm
3. Hình thức tuyển sinh:     THI TUYỂN

Các môn thi:

- Môn cơ bản:Toán cao cấp

- Môn cơ sở ngành:

+ Marketing căn bản: đối với chuyên ngành Kinh doanh thương mại

+ Nguyên lý kế toán: đối với chuyên ngành Kế toán

+ Kinh tế thương mại đại cương: đối với chuyên ngành Quản lý kinh tế

+ Quản trị học: đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh

+ Nhập môn Tài chính - Tiền tệ: đối với chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

- Môn ngoại ngữ:Tiếng Anh (môn điều kiện)  

4. Điều kiện dự thi

4.1. Điều kiện văn bằng

      Thí sinh đăng kí dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải có văn bằng sau đây:

TT

Chuyên ngành

Văn bằng đại học

1

Kinh doanh thương mại

 

- Chuyên ngành đúng và phù hợp

- Chuyên ngành Marketing thương mại, Thương mại quốc tế của Trường Đại học Thương mại;

- Các chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Thương mại.

 

- Chuyên ngành gần

- Các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý của Trường Đại học Thương mại;

- Các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý của các trường đại học khác:

+ Nhóm ngành Kinh doanh: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Bất động sản, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế;

+ Nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: Kinh tế ngân hàng, Kinh tế tài chính, Kinh tế bảo hiểm, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công, Kinh doanh chứng khoán, Tài chính quốc tế, Hải quan, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Kế toán ngân hàng;

+ Nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán: Kế toán, Kiểm toán;

+ Nhóm ngành Quản trị - Quản lý: Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý.

2

Kế toán

 

- Chuyên ngành đúng và phù hợp

- Chuyên ngành Kế toán - Tài chính doanh nghiệp thương mại của Trường Đại học Thương mại.

 

- Chuyên ngành gần

- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán của các trường đại học khác;

- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm của Trường Đại học Thương mại và các trường đại học khác.

3

Quản lý kinh tế

 

- Chuyên ngành đúng và phù hợp

- Chuyên ngành Kinh tế thương mại của Trường Đại học Thương mại.

 

 

- Chuyên ngành gần

- Các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý của Trường Đại học Thương mại;

- Các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý của các trường đại học khác.

4

Quản trị kinh doanh

 

- Chuyên ngành đúng và phù hợp

- Các chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Thương mại.

 

- Chuyên ngành gần

- Các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý của Trường Đại học Thương mại;

- Các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý của các trường đại học khác;

- Các chuyên ngành thuộc ngành Luật kinh tế.

5

Tài chính - Ngân hàng

 

- Chuyên ngành đúng và phù hợp

- Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại của Trường Đại học Thương mại.

 

- Chuyên ngành gần

- Các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý của Trường Đại học Thương mại;

- Các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý của các trường đại học khác.

a) Thí sinh thuộc nhóm chuyên ngành đúng và phù hợp không phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Thí sinh thuộc nhóm chuyên ngành gần, trước khi dự thi phải học bổ sung một số học phần trong chương trình đào tạo đại học của chuyên ngành đăng kí dự thi và điểm thi các học phần phải từ 5 trở lên (thang điểm 10). Chương trình các học phần bổ sung của từng chuyên ngành được thực hiện theo Quyết định số 669/QĐ-ĐHTM ngày 18/10/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.

Thí sinh được xem xét miễn học và thi học phần bổ sung nếu thoả mãn đồng thời các điều kiện sau: (i) Học phần xin miễn có tên trong Bảng điểm đại học của thí sinh (tên học phần ghi trong bảng điểm phải hoàn toàn trùng khớp với tên học phần bổ sung); (ii) Học phần có số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ đào tạo theo quy định của Trường Đại học Thương mại và (iii) Thời gian từ ngày cấp Bảng điểm đại học đến ngày thi tuyển sinh không quá 5 năm.

b) Thí sinh đăng kí dự thi có bằng tốt nghiệp đại học ngành/ chuyên ngành không nằm trong danh mục các ngành/ chuyên ngành đã nêu ở trên (các ngành/ chuyên ngành theo quy định cũ trước đây), Trường ĐHTM sẽ căn cứ vào Bảng điểm học đại học để xét điều kiện về văn bằng đối với từng trường hợp cụ thể.

c) Thí sinh có bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là “bằng đại học” do Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

4.2. Điều kiện thâm niên công tác

Đối tượng tuyển sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại được dự thi sau khi tốt nghiệp ít nhất một năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi.

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

Thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT- BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.1. Đối tượng

a) Ng­ười có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;

b) Th­ương binh, bệnh binh ng­ười có giấy chứng nhận được hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

đ) Ng­ười dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

e) Con nạn nhân chất độc màu da cam.

5.2.Các đối t­ượng đ­ược ­ưu tiên theo quy định tại điểm a phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.

5.3. Chính sách ưu tiên

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản;

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

6. Kế hoạch tuyển sinh

      - Thời gian phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu của Trường): vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ 15/5/2013 đến 28/6/2013 và từ 15/7/2013 đến 2/8/2013.

- Thời gian thi: Dự kiến ngày 20,21,22/9/2013 tại Trường Đại học Thương mại.

Ghi chú: Trường ĐHTM không gửi Giấy báo thi tới từng thí sinh. Lịch thi chính thức sẽ được thông báo trên Website của Trường http://www.vcu.edu.vn(Thư mục Khoa Sau đại học, file Tuyển sinh) từ ngày 5/9/2013. Những thí sinh có nhu cầu nhận Giấy báo thi bằng văn bản, liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ 9/9/2013.

Thời gian học các học phần bổ sung: dự kiến tổ chức vào thứ bẩy, chủ nhật, bắt đầu từ 17/8/2013.

Chương trình các học phần bổ sung trình độ đại học của từng chuyên ngành và các thông tin chi tiết khác xem trên Website của Trường, hoặc Bảng tin Khoa Sau đại học, Trường Đại học Thương mại, hoặc liên hệ theo số máy của Văn phòng Khoa Sau đại học: (04) 38374115.

                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                        GS.TS Đinh Văn Sơn

Xem thêm: cao dang duoc ha noitrung cap y duoctrung cấp y hà nộitrung cap dieu duongxét tuyển học bạsu pham mam nonhoc trung cap mam nonxét tuyển đại học,

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline0966 890 325
Cô Trang0966 890 325
Thầy Trung0982 482 812
http://tintuctuyensinh.com.vn/danh-muc-tin-tuc/86/lien-thong.html
http://tintuctuyensinh.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/830/lien-thong-cao-dang-nganh-duoc-dieu-duong-tai-ha-noi.html
http://tintuctuyensinh.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/842/hoc-trung-cap-mam-non-chinh-quy-2015.html
http://tintuctuyensinh.com.vn/danh-muc-tin-tuc/86/lien-thong.html
http://tintuctuyensinh.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/838/hoc-van-bang-hai-nganh-luat-tai-ha-noi.html
http://tintuctuyensinh.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/857/lien-thong-trung-cap-duoc-len-dai-hoc-nganh-duoc-2015.html
http://tintuctuyensinh.com.vn/danh-muc-tin-tuc/158/xet-tuyen-dh.html
Thống kê truy cập

Đang online: 1

Số lượt truy cập: 573,091

Các trường ĐH
Lên đầu trang